Edafon

Během devonu (před 419-359 miliony let) začaly suchozemské rostliny vytvářet první komplexní ekosystémy, které by se daly nazvat lesem, začaly vznikat první půdy a objevily se ekosystémové vazby které fungují dodnes (mykorhýza atd.). Ve výstupu na souš byly rostliny a houby následovány drobnými členovci – štíry, mnohonožkami, roztoči nebo chvostoskoky, z nichž mnozí jsou do dnešních dnů hojnou součástí suchozemských ekosystémů. Jejich archaické tvarosloví zůstalo po dobu 400 miliónů let prakticky nezměněno. Cyklus Edafon (souhrnné označení pro půdní organismy) vyzvedá tuto všudypřítomnou havěť z anonymity a vytváří portréty nebo ikony neznámých světců – často menších než milimetr a po statisících se hemžících v lesní hrabance. Ti které nikdo nezná, ale bez nichž by nebyl les lesem, bez nichž by neexistovaly tisíceré ekologické vazby utvářející ekosystémy kolem nás, tak jak je známe.